Adres

Aleja Krakowska 97/1, 05-090 Raszyn

Do góry

Regulamin

 

 1. Postanowienia ogólne

Witamy na stronie internetowej firmy Prointool S.C z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 64/20, 02-930 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 5213597622; REGON 142861812, adres poczty elektronicznej: biuro@prointool.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 533 330 441

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej sklepu Prointool S.C., dostępnej pod adresem www.prointool.pl.

Użytkownik wchodząc na Stronę internetową, akceptuje niniejsze warunki. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków Użytkownik powinien opuścić stronę www.prointool.pl

 1. Pliki cookie

Na tej Stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, aby spersonalizować doświadczenia online naszych odbiorców. Wchodząc na Stronę Prointool, wyrażasz zgodę na używanie wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany przez serwer strony internetowej na dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer Użytkownika. Pliki cookie są ściśle przypisane do danego użytkownika i mogą być odczytane tylko przez serwer internetowy w domenie, która wygenerowała plik cookie.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji
w celach statystycznych lub marketingowych związanych z prowadzeniem naszej Strony internetowej. Użytkownik ma prawo zaakceptować lub odmówić zaakceptowania opcjonalnych plików cookie. Niektóre pliki cookie są wymagane i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej. Takie pliki cookie nie wymagają zgody, ponieważ są aktywne przez cały czas. Pamiętaj, że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie stron trzecich, które mogą być wykorzystywane przez inne podmioty podczas korzystania z usług świadczonych przez te podmioty.

 1. Licencja

O ile nie stwierdzono inaczej, firma Prointool S.C. lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie Prointool. Wszelkie prawa własności intelektualnej zostały zastrzeżone. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp materiałów dostępnych na Stronie Prointool na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych
w niniejszym regulaminie.

Zabrania się:

 • Kopiowania lub ponownego publikowania materiałów umieszczonych na Stronie www.prointool.pl
 • Sprzedaży, wypożyczania lub udzielania sublicencji na materiały umieszczone na Stronie www.prointool.pl
 • Odtwarzania, powielania lub kopiowania materiałów zamieszczonych na Stronie www.prointool.pl
 • Ponownego rozpowszechniania treści zamieszczonych na Stronie www.prointool.pl

Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej sporządzenia.

Użytkownicy mają możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w niektórych częściach niniejszej Strony internetowej. Prointool S.C. nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie sprawdza komentarzy przed ich umieszczeniem na Stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Prointool S.C., jej przedstawicieli ani podmiotów stowarzyszonych. Zamieszczone komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieściła. W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo Prointool S.C. nie odpowiada za komentarze ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, szkody lub wydatki spowodowane lub poniesione w wyniku wykorzystania, zamieszczenia lub pojawienia się komentarzy na niniejszej Stronie.

Prointool S.C. zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania tych, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze warunki.

Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:

 • Jest uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej Stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to robić.
 • Komentarze nie naruszają praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych stron trzecich.
 • Komentarze nie zawierają treści o charakterze oszczerczym, zniesławiającym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub w inny sposób niezgodnym z prawem, stanowiącym naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności biznesowej lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub niezgodnych z prawem.

Niniejszym Użytkownik udziela Prointool S.C. niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i edytowania jego komentarzy w dowolnej formie i we wszystkich formatach lub mediach.

 1. Zamieszczanie odnośników do naszych treści

Następujące podmioty mogą umieszczać odnośniki do naszych treści bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Organy rządowe;
 • Wyszukiwarki internetowe;
 • Organizacje prasowe;
 • Podmioty zajmujące się rozpowszechnianiem katalogów online mogą zamieszczać linki do naszej Strony w taki sam sposób, w jaki zamieszczają hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych podmiotów; oraz
 • Akredytowane przez system działalności, z wyjątkiem organizacji non-profit, punktów handlowych dla organizacji charytatywnych oraz grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej Strony internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, publikacji lub innych materiałów zamieszczonych na Stronie pod warunkiem, że odnośnik ten (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje, że jest sponsorowany, promowany lub uznany przez stronę linkującą oraz jej produkty i/lub usługi, jeśli nie jest to zgodne z prawdą; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Dopuszczamy możliwość rozważenia i zatwierdzenia innych próśb o link od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znanych źródeł informacji dla konsumentów lub podmiotów gospodarczych;
 • działalności internetowych typu dot-com;
 • stowarzyszeń lub innych podmiotów reprezentujących organizacje charytatywne;
 • dystrybutorów katalogów internetowych;
 • portali internetowych;
 • firm księgowych, prawniczych i konsultingowych; oraz
 • instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń handlowych.

Zaakceptujemy prośby o link od tych podmiotów, jeśli uznamy, że: (a) link nie będzie nas stawiał w niekorzystnym świetle względem nas samych lub naszych akredytowanych działalności; (b) nie odnotowano u nas żadnych negatywnych zapisów związanych z daną organizacją; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak nazwy Prointool S.C.; oraz (d) link występuje w kontekście informacji ogólnych zasobów.

Podmioty te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej pod warunkiem, że link ten (a) nie wprowadza w błąd; (b) fałszywie nie sugeruje sponsorowania, promowania lub zaakceptowania witryny linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst witryny linkującej.

Jeśli należysz do organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej Strony internetowej, zgłoś nam to wysyłając e-mail na adres Prointool S.C.. W e-mailu należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji / podmiotu, informacje kontaktowe oraz adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej Strony, a także listę adresów URL naszej witryny, do których chcesz linkować. Nasz czas odpowiedzi wynosi od 2 do 3 tygodni.

Zatwierdzone podmioty mogą zamieszczać odnośniki do naszej Strony w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy (firmy); lub
 • Poprzez zastosowanie ujednoliconego identyfikatora zasobów, do którego prowadzi odnośnik; lub
 • Stosowanie innych opisów naszej Strony internetowej, do której kieruje link, uzasadnionych z punktu widzenia kontekstu i formatu treści strony linkującej.

Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie logo lub innych elementów graficznych Prointool S.C.
w celu umieszczenia linku bez umowy licencyjnej na wykorzystanie znaku towarowego.

 1. Gwarancja oraz rękojmia
 • Prointool S.C. nie udziela gwarancji na produkty oferowane w sklepie internetowym.
 • Gwarancja na produkty jest udzielana przez producenta towaru, wszystkie uprawnienia z tytułu gwarancji kupujący może wykonać zgodnie z warunkami producenta zakupionego towaru. 
 • Prointool S.C. ponosi wobec klientów odpowiedzialność za wady produktu za zasadach określonych w Kodeksie cywilnym dotyczących rękojmi. 
 • Kupujący może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z rękojmi w formie elektronicznej na adres sklep@prointool.pl
 • Prointool S.C. ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
 • W przypadku uznania reklamacji, Prointool zobowiązuje się na wymianę towaru na nowy w przeciągu 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 
 1. Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na innych stronach internetowych. Zobowiązujesz się do zapewnienia nam ochrony przed wszelkimi roszczeniami, które zostaną postawione wobec Twojej Strony. Link(i) nie powinny być umieszczane na Stronie, która może być postrzegana jako oszczercza, nieprzyzwoita lub niezgodna z prawem, lub która
w inny sposób łamie, lub zachęca do łamania, prawa osób trzecich.

 1. Zastrzeżenia praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub wybranych linków kierujących do naszej Strony. Podmioty linkujące zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia wszystkich linków prowadzących do naszej Strony w przypadku otrzymania takiego żądania z naszej strony. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania
w dowolnym momencie. Umieszczanie linków do naszej Strony oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad i warunków.

 1. Usuwanie linków z naszej Strony

Jeśli zauważysz na naszej Stronie link, który z jakichkolwiek powodów jest obraźliwy, skontaktuj się z nami i poinformuj nas o tym w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośbę o usunięcie linku. Nie zobowiązujemy się jednak do usunięcia takiego linku, ani do udzielenia bezpośredniej odpowiedzi osobie zgłaszającej.

Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne. Nie zapewniamy ich kompletności ani dokładności, ani nie zobowiązujemy się do utrzymania dostępności strony lub aktualizacji materiałów na niej zawartych.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie udzielamy żadnych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań względem naszej strony internetowej i sposobu jej wykorzystywania. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub odniesione obrażenia ciała
 • ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialność za oszustwa lub świadome wprowadzanie w błąd;
 • ograniczać odpowiedzialności naszej lub Twojej w jakikolwiek sposób, który nie jest zgodny z obowiązującym prawem; lub
 • wyłączać odpowiedzialności naszej lub Twojej, która nie może zostać wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w tym ustępie oraz w innych miejscach tego wyłączenia odpowiedzialności: (a) nie naruszają postanowień poprzedniego ustępu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych.

Pod warunkiem, że strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane nieodpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za powstanie jakichkolwiek strat lub szkód o dowolnym charakterze.

 1. Przebieg zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży

1.Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Prointool są wyrażone w złotych polskich, a w podanej cenie zawarty jest podatek VAT.
2. Cena pokazująca się po dodaniu produktu do koszyka jest ceną wiążącą.
3. Cena podana na stronie nie zawiera kosztu przesyłki.

 1. Przebieg zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży

  1. Zamówienia należy składać poprzez stronę internetową: www.prointool.pl Strona funkcjonuje 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
  2. Aby złożyć zamówienie należy dodać produkty do koszyka, wypełnić formularz zawierający: imię i nazwisko kupującego, numer telefonu, adres e-mail, adres odbiorcy, ewentualnie adres wysyłki, jeśli różni się od adresu odbiorcy. Pola z „*” należy wypełnić w celu złożenia zamówienia, pola bez „*” są opcjonalne.
  3. Warunkiem dokonania zakupu jest zaakceptowanie regulaminu, wybrania formy płatności
  i kliknięcie „kupuję i płacę”.
  4. Po dokonaniu zamówienia klient otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zamówienia.
  5. Firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości danych wypełnionych w formularzu lub nieodnotowaniu płatności przez klienta w ciągu 4 dni od złożenia zamówienia.
  6. Firma zastrzega sobie prawo do poinformowania klienta o braku dostępności produktu w magazynie. W takim przypadku przed kontynuacją zamówienia, przedstawiciel firmy Prointool skontaktuje się z klientem telefonicznie lub e-mail’owo w celu potwierdzenia kontynuacji zamówienia z odroczonym terminem dostawy – Art. 14.
  7. Firma nie odpowiada za błędy w fakturze występujące w wyniku nieprawidłowości wynikających ze strony klienta.
  8. Realizacja zamówień „wycena indywidualnie” są indywidualnie ustalane z każdym klientem.

 2. Warunki dostawy

INFORMACJE O DOSTAWIE:

DOSTAWA ZA POŚREDNICTWEM FIRMY KURIERSKIEJ DPD.
 • Przesyłki w naszej firmie każdego dnia dostarczane są za pośrednictwem kurierów DPD.
 • Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 13 zł netto.
 • Przesyłki wysyłane są w dni robocze do godziny 14:00
 • Darmowa dostawa przewidziana jest dla zamówień powyżej….
ODBIÓR OSOBISTY W NASZYM SALONIE TECHNICZNYM MILWAUKEE
 • Odbioru zamówienia można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00
 • W momencie, gdy zamówienie będzie gotowe do obioru, klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź przez email.
 • Odbiór osobisty jest możliwy przy płatności gotówkowej bądź kartą płatniczą na miejscu.
WYSYŁKA ZAGRANICZNA
 • Strona www.prointool.pl umożliwia zakupy oraz wysyłkę tylko na terenie Polski.
KOMPLETOWANIE ZAMÓWIENIA:
 • W przypadku towarów dostępnych na magazynie do 24H.
 • W przypadku towarów niedostępnych na magazynie około 14 dni.
 • Aby sprawdzić dostępność produktów prosimy o kontakt.
REALIZACJA DOSTAWY:
 • Od momentu wydania kurierowi przygotowanego zamówienia firma kurierska ma 48H na dostarczenie przesyłki.
 • Zazwyczaj dostawa jest realizowana na następny dzień.
 • Przesyłki wysyłane są w dni robocze.
 • Podczas realizacji dostawy obowiązuje regulamin firmy kurierskiej.
 1. Formy płatności

Sprzedawca umożliwia poniższe sposoby płatności:
1. Płatność gotówką oraz przy użyciu karty płatniczej w Sklepie Technicznym: Al. Krakowska 97/1, 05-090 Raszyn.

 1. Płatność pobraniowa podczas odbioru przesyłki od kuriera.
 2. Płatność przelewem bankowym:
  Dane do przelewu:
  Odbiorca:Prointool S.C. Wojciech Wasilewski Monika Wasilewska
  Adres:Sobieskiego 64/20, 02-930 Warszawa
  NIP: 5213597622
  Millenium: 08 1160 2202 0000 0001 8301 1724
 3. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

  14. Reklamacje i zwroty

Zgodnie z Ustawą Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie produktu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Kolejne 14 dni ma czas na odesłanie produktu.

W celu złożenia reklamacji/zwrotu prosimy o przygotowanie formularza zwrotu i wysłanie go do nas na adres email: sklep@prointool.pl Następnie należy przesłać produkt na adres: Aleja Krakowska 97/1, 05-090 Raszyn wraz z wydrukowanym formularzem zwrotu, reklamowanym produktem, wszystkimi akcesoriami dołączonymi do produktu oraz fakturą bądź paragonem potwierdzającym zakup.

W przypadku zwrotu towaru koszty dostawy bezpośrednio ponosi kupujący.

FORMULARZ REKLAMACYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres e-mail do korespondencji
 • Numer telefonu
 • Przyczyna reklamacji
 • Data zakupu
 • Numer dokumentu sprzedaży

PROSIMY NADAWAĆ PRZESYŁKI wraz z formularzem reklamacyjnym NA PODANY ADRES:

Prointool S.C.
Aleja Krakowska 97/1
05-090 Raszyn
biuro@prointool.pl

       15. Gwarancja oraz rękojmia:

Prointool S.C. nie udziela gwarancji na produkty oferowane w sklepie internetowym.

Gwarancja na produkty jest udzielana przez producenta towaru, wszystkie uprawnienia z tytułu gwarancji kupujący może wykonać zgodnie z warunkami producenta zakupionego towaru.

Prointool S.C. ponosi wobec klientów odpowiedzialność za wady produktu za zasadach określonych w Kodeksie cywilnym dotyczących rękojmi.

Kupujący może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z rękojmi w formie elektronicznej na adres sklep@prointool.pl

Prointool S.C. ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji, Prointool zobowiązuje się na wymianę towaru na nowy
w przeciągu 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Dokonując zakupu poprzez Stronę Internetową, klient akceptuje powyższy regulamin.